fbpx

Polityka Prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystanie przez Ciebie z funkcji serwisu www.fizjorecover.pl (zwanego dalej „Serwisem”) wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do  prawidłowego realizowania usług, z których korzystasz oraz wywiązania się przez Administratora danych osobowych z jego obowiązków. W niektórych przypadkach aktywność podejmowana przez Ciebie w ramach Serwisu może również uzasadniać przetwarzanie twoich danych na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych osobowych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).
W celu zrozumienia podejmowanych przez Administratora czynności przetwarzania danych, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności.

Administrator

1. Administratorem danych osobowych, które przekazujesz nam podczas korzystania z
usług dostępnych w Serwisie jest FizjoRecover Patryk Wojton ul. Aleja Solidarności 12a Kielce , NIP 6642151465: (zwana dalej „Fizjorecover Patryk Wojton”).

2. Twoje dane osobowe pozyskiwane są przez FizjoRecover wyłącznie od Ciebie.
Zbieramy je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym,
niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.

Jakie dane osobowe są zbierane i przetwarzane oraz jak długo?

1. FizjoRecover przetwarza dane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji
umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie
danych oznaczonych jako obowiązkowe, uniemożliwia złożenie zamówienia.
Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego
zakresu danych jest konieczne.
2. Przetwarzanie danych odbywa się przez czas określony w obowiązujących w tym
zakresie przepisach prawa oraz przez czas niezbędny dla celów
archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych. W przypadku
usunięcia konta dane osobowe przechowywane do czasu przedawnienia
możliwych roszczeń. Dane związane z rachunkiem/fakturą w zakresie
dokonanych zakupów przetwarzane będą do czasu upływu terminu zobowiązania
podatkowego oraz do czasu przedawnienia możliwych roszczeń lub zakończenia
okresu gwarancyjnego. Dane osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w konkretnych celach, np. wskazanych działań
marketingowych, są przechowywane do momentu wycofania zgody.
3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes  FizjoRecover– dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez użytkownika skutecznego
sprzeciwu.
4. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownika Serwisu, FizjoRecover może
przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator, informacje gromadzone za
pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.
5. Chcąc zapewnić Ci najkorzystniejszą ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb,
FizjoRecover danych może stosować „profilowanie”, co oznacza formę
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych
osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących
osobistych preferencji i zainteresowań. W przypadku przetwarzania danych dla
celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania, przetwarzania opartego
na prawnie uzasadnionym interesie FizjoRecover, do celów statystycznych)
przysługuje Ci prawo do sprzeciwu. FizjoRecover nie podejmuje decyzji, która
opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i
istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. FizjoRecover wdraża właściwe
środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której
dane dotyczą.
6. Zawsze przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do treści
swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Możesz także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w
określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich
danych. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych
osobowych, przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem FizjoRecover danych osobowych może przekazać dane
osobowe podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, np. podwykonawcom naszych
usług, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego
prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu
o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić
sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym prawa do:
– uzyskania wyczerpującej informacji, czy FizjoRecover posiada zbiór Twoich danych,
oraz do ustalenia administratora tego zbioru, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
– uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim
zbiorze;
– uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane Ciebie dotyczące, oraz
podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
– uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane Ciebie dotyczące, chyba że
administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy
informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
– uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
– żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub
stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
– wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez FizjoRecover?

1. Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie
prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych w celu organizacji programu lojalnościowego w stosunku do każdego
uczestnika jest niezbędność do wykonania umów.
2. Przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu
kierowania newslettera będzie odbywać się na podstawie dobrowolnej zgody, którą można
wyrazić zaznaczając udostępnione użytkownikowi okienko zgody.
3. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, z
tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych przed jej wycofaniem.

Dodatkowe Uprawnienia Użytkownika.

1. W każdej chwili użytkownik Serwisu ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec
podejmowanych przez FizjoRecover procesów przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie uprawniony
do dalszego przetwarzania danych wyłącznie w sytuacji wykazania istnienia ważnych,
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i
wolności przysługujących użytkownikowi.
2. Użytkownikowi przysługuje również uprawnienie do zgłoszenia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podejmowane przez kogokolwiek czynności
przetwarzania jego danych osobowych.

Bezpieczeństwo

1. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania prywatności
i ochrony udzielonych przez Użytkowników danych osobowych, w czasie korzystania z
Serwisu, podejmując w tym celu wszelkie niezbędne działania.
2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.
3. Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i osoby,
z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia lub udostępnienia danych.
4. Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące
dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym
przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
5. Administrator wprowadził szyfrowanie danych, w celu zminimalizowania skutków
ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Pozostałe Informacje

1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane poprzez profilowanie, w celu
dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator,
na podstawie informacji dotyczących wybieranych przez Użytkownika nagród, z których
Użytkownik skorzystał oraz przeglądanych przez Użytkownika materiałów, może w sposób
zautomatyzowany przedstawiać Użytkownikowi spersonalizowaną ofertę dotyczącą
dostępnych nagród. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie
wywoływać żadnych skutków prawnych, ani w istotny sposób wpływać na sytuację
Użytkownika.
2. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego).

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: fizjorecover.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Patryk Wojton FizjoRecover Aleja Solidarności 12a /4 25-323
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: fizjorecover@gmail.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: Seohost.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy systemu komentarzy
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne: